Малки и микро биогаз инсталации

Във връзка с нарастващите изисквания към третирането на органичните отпадъци “на място”, както и възможностите за финансиране на малки биогаз инсталации по европейските програми, Балканика Енерджи АД, заедно с партньорите си от Европа, предлага разработването и реализирането на проекти за малки и микро биогаз инсталации – за третиране на от 1 до 20 тона на ден биомаса – органични отпадъци. Възможна биомаса за преработка – входящи суровини: всички видове оборска тор от ферми за крави, прасета, птици, овце, и др., отпадъци от фуражи, бракувано зърно, брашна и трици, кланични отпадъци, суроватка, растителни отпадъци, кухненски отпадъци, бракувани храни и др. След процеса на анаеробно “безкислородно” разграждане на биомасата – остатъчният материал – гъста течност, съдържаща азотни, фосфорни и калиеви съединения (NPK), може да се използва директно като биотор за наторяване или да се раздели, посредством сепариране на сух и течен биотор за по-лесното складиране и използване. Възможно е също, в зависимост от използваната технология, биомасата да се разгради напълно – до 95%, при което остатъчният материал – вода, да се заусти в канализацията.

Основните предимства на биогаз инсталациите са:

  • Облекчено проектиране и инсталиране, благодарение на стандартизирана, блокова конструкция.
  • Максимално облекчена експлоатация.
  • Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност, благодарение на което можем да предложим гаранция за работоспособност от 8 години.
  • Биогаз инсталациите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление, следствие на което тяхната работа е напълно автоматизирана и контролирана от немски специалисти, с гарантирана максимална производителност и безаварийна експлоатация.
  • Използването на най-добрия европейски опит и технологии.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти