Монтаж и въвеждане в експлоатация

Балканика енерджи АД, изпълнява всички монтажни и инсталационни дейности по договорените проекти с високо квалифициран екип и необходимата техническа обезпеченост. Нашите специалисти ежегодишно преминават професионални обучения в Европа, организирани от фирмите партньори. При по–специализираните инсталации и монтажи изискваме присъствието на супервайзери от фирмите доставчици, които да наблюдават процеса и да съдействат при необходимост.

Въвеждането в експлоатация също става със съдействието на фирмите доставчици, което е пряко обвързано с предоставянето на гаранциите за работоспособност на инсталациите.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти