ЕСКО договори

ЕСКО договора е договор с гарантиран резултат. При стандартния договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни съоръжения, клиентът финансира изцяло съоръженията и няма гарантиран резултат. При такъв тип договор рискът е изцяло за сметка на клиента. Чрез договор с гарантиран резултат, може да се направи инвестиция, която да се изплаща на 100% от спестяванията на средства за енергия. Първоначалното финансиране на инвестицията става изцяло със средства на Изпълнителя. При договорите с гарантиран резултат, Изпълнителят предоставя инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни съоръжения, както и финансова схема, с която инвестиционния риск се поема от ЕСКО дружеството. При този нов тип договор, не е необходимо Клиентът да инвестира собствени парични средства, тъй като Изпълнителят финансира инвестицията. Цената на енергоефективните съоръжения се възстановява единствено от гарантираните спестявания произтичащи от експлоатацията на новите по-енергоефективни съоръжения. Изпълнителят определя и съгласува с Възложителя инвестицията, в следствие на което определя крайната цена на Договора. Изпълнителят, на база на данните от измерванията и анализите, определя спестяванията на разходите за единица енергия. Разработва се и се съгласува с Възложителя схемата за изплащане на инвестицията. Възложителят изплаща на Изпълнителя цената на инвестицията изцяло от спестяванията.

Принципна методика за договори с гарантиран резултат:

  • Включва измерване и анализ на производството и потреблението на енергия за определен период от време и води до определяне на инвестицията, спестяванията и схемата на изплащане.
  • Включва доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на по-енергоефективните инсталации, както и всички съпътстващи с това дейности за реализация на предмета на Договора.
  • Включва следене и контролиране на разходите за производство и потребление на енергия и изплащане от Възложителя на стойността на Договора според договорената схема.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти