Инсталации на биомаса

Балканика Енерджи АД предлага проектиране, доставка, монтиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на инсталации за термична газификация на биомаса или директно изгаряне на отпадъчна биомаса и производство на евтина зелена енергия – електрически ток, топла вода, пара или студ. Голяма гама от мощности – от 5 кВт до 2 000 кВт. Възможни входни суровини: отпадна дървесина, слама, царевичак, слънчогледови люспи, оризови люспи, сено, храсти, отпадъци от дърводелски предприятия, бракувано зърно и др. Остатъците след изгарянето – пепел и въглени могат да се използват като почвени подобрители.

Основните предимства на инсталациите на биомаса, са:

  • Облекчено проектиране и инсталиране, благодарение на стандартизирана, типова, блокова конструкция.
  • Максимално облекчена експлоатация.
  • Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност, благодарение на което можем да предложим дългогодишна гаранция.
  • Инсталациите на биомаса са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление, следствие на което тяхната работа е напълно автоматизирана и контролирана от обучени специалисти, с гарантирана максимална производителност и безаварийна експлоатация.
  • Използване на най-добрия европейски и световен опит и технологии.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти