Компостиращи инсталации

Балканика енерджи АД предлага изпълнение на проекти “ДО КЛЮЧ” – проектиране, доставка, изграждане, супервизия, въвеждане в експлоатация и поддръжка на компостиращи инсталации за третиране на органичната част от отпадъците на общините. Това са зелените и градински отпадъци от поддръжка на градските паркове и градини, както и хранителни отпадъци от търговски обекти и домакинства.

Копостирането е процес на аеробно разграждане на биомасата под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и подходяща температура. Крайният продукт от процеса е хумусоподобен материал, наречен компост, който може да се използва като почвен подобрител, съдържащ органични вещества и микроелменти.

Инсталциите, които предлагаме са с различен капацитет и от различен тип. В зависимост от спецификите в съответната община, изготвяме най-добрият проект от финансова и технологична гледна точка.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти