Лизинг

Балканика енерджи АД като дружество което предлага устойчиви технологични решения от водещи в областта си компании от Европа и САЩ е предпочитан доставчик заради неотменимите гаранции които предоставя. Гаранциите за работоспособност и производителност на избраното технологично оборудване са допустими за оперативен и финансов лизинг, тъй като лизинговите компании имат сигурността за паричните потоци на дружеството лизингополучател на база доходност от оборудването – повишаване на производителността, оптимизиране на процесите и т.н. или спестявания на енергия. Балканика енерджи АД предлага на своите клиенти собствени лизингови схеми.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти