Проект Елви

Проект Елви

Проект Елви

Проект Елви, село Велковци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 500 kW. В проекта ще се оползотворяват собствените отпадъци: кравешки тор, суроватка, царевичен силаж, фуражни остатъци и слама. Произведения биогаз – 2 176 447 куб. метра на година, ще се използва за комбинирано производство на 499 kW на час електрическа енергия, 507 kW на час топлинна енергия – топла вода на 90 градуса за технологични нужди на мандрата, като част от биогаза ще се използва директно за производството на пара за стерилизиране на млякото замествайки използваното до момента гориво. Крайният продукт от преработката на собствените органични отпадъци под формата на течен биотор ще се използва за наторяване на собствените насаждения с царева за силаж.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти