Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Балканика енерджи АД е изпълнител на договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация: „Оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „Чайка“ АД – гр. Варна.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти