Системи за охлаждане и климатизация с геотермална и атмосферна енергия

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на инсталации за производство на зелена енергия за подгряване на вода, отопление или студ за охлаждане. Инсталациите са базирани на използването на енергията в почвата и в атмосферният въздух. Балканика Енерджи АД предлага редица варианти на инсталациите, съобразно потребностите на клиента, природните дадености и изискванията на проекта

Основните предимства се заключават в:

  • Максимално намаляване на разходите за отопление и охлаждане, посредством използването на безплатна енергия от околната среда.
  • Повишаване на енергийната независимост на клиентите и предвидимост на разходите за енергия за производството в дългосрочен план.
  • Повишаване на дела на зелената енергия в производството.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти