Анаеробно разграждане

Изпълнение на проекти “ДО КЛЮЧ” – проектиране, доставка, изграждане, супервизия, въвеждане в експлоатация и поддръжка на инсталации за производство на биогаз (биометан) и след това на зелена енергия под формата на електрически ток, топла вода, студ или пара, от течна или втечняема биомаса. Възможна биомаса за преработка (входящи суровини): всички видове оборска тор от ферми за крави, прасета, птици, овце и др., отпадъци от фуражи, бракувано зърно, брашна и трици, кланични отпадъци, суроватка, растителни отпадъци, хранителни отпадъци и др. След процеса на анаеробно разграждане на биомасата – остатъчния материал – гъста течност, съдържаща азотни, фосфорни и калиеви съединения (NPK), може да се използва директно като биотор за наторяване или да се раздели, посредством сепариране на суха и течена биотор за по-лесното складиране и използване.

Основните предимства на биогаз инсталациите, които предлагаме са:

  • Използване на немския дългогодишен опит и знания – изградени и работещи повече от 430 биогаз инсталации за анаеробно разграждане за последните 25 години.
  • Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност, благодарение на което можем да предложим гаранция за работоспособност от 8 години.
  • Биогаз централите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление, следствие на което тяхната работа е напълно автоматизирана и контролирана от немски специалисти, с гарантирана максимална производителност и безаварийна експлоатация.
  • С използването на най-добрия немски опит и технологии, ние гарантираме с до 20% по-висок добив на биогаз (биометан), съответно по-голямо количество на произведената енергия от всеки тон входни суровини.
  • Вследствие на високата производителност и надеждност, нашите биогаз инсталации са с най-кратки срокове на възвращаемост на инвестиционните разходи.