Интелигентна енергия – ЕК

Интелигентна енергия – ЕК

Интелигентна енергия – ЕК

Проектът „PEACE” („Pernik Energy efficiency Action for Concerned Environment”) от финансовия инструмент „ELENA” за техническа помощ под програма „Интелигентна Енергия Европа”, в ролята си на интегриран план за интелигентно управление на енергийното потребление на община Перник, е разработен с цел да допринесе осезаеми екологични, икономически и социални ползи за общината и населението на територията и, както и да допринесе за постигането на местните, регионални и национални цели свързани с околната среда и енергетиката по стратегия „Европа 2020“. Проект „PEACE“ обединява три основни работни пакета (политики): (1) транспорт, (2) сгради, и (3) осветление и две спомагателни политики: организационна политика и политика за Централизирана система за активно енергийно управление (ЦСАЕУ).

В обществената транспортна мрежа на Община Перник действат 82 градски и извънградски автобуса и 25 тролейбуса. Предвидените мерки за оптимизация на обществената транспортна система са: преразглеждане на линиите и разписанията, заменяне на стари автобус и тролейбуси с нови ефективни такива, както и модернизация на електропреносната мрежа и производство на енергия от ВЕИ, чрез фотоволтаични панели, за тролейбусния транспорт. Техническата помощ от „ЕЛЕНА“ ще даде възможност да се извърши пълен анализ, който надгражда върху предварителните проучвания и да се подготвят техническите задания и документация за тръжните процедури за изпълнението на инвестиционната програма.

Проектът цели да въведе енергоспестяващи мерки в 90 обществени сгради, собственост на Община Перник. Предвидените мерки под тази политика са: изолация на стени, покриви, подове и тръби; заменяне на стари прозорци и дограми с нови енерго-ефективни такива; заменяне на неефективни отоплителни и вентилационни инсталации; заменяне на осветителни тела с енерго-ефективни такива. Техническата помощ от „ELENA“ е необходима, за да се извършат енергийни одити, правилно да се класифицират сградите, да се групират според най-подходящите комбинации от енергоспестяващи мерки, за производство на енергия от ВЕИ и възможности за финансиране, както и за да се подготвят и извършат нужните тръжни процедури за изпълнение на инвестиционната програма.

От трасета на общественото улично, парково и пространствено осветление в Община Перник е планирано да бъдат възобновени 190 км и 15 100 осветителни точки. Предвидените мерки по политиката са: да се заменят всички стари осветителни тела с LED лампи, да се заменят стари стълбове с нови такива, с фотоволтаични панели и батерии, както и да се обновят ръчни контролни табла с полуавтоматични, дистанционно управлявани, чувствителни към движението по пътя контролни табла. Техническата помощ от „ELENA“ е необходима, за да се определят потокът на пешеходци и коли в различни части от денонощието, точните спестявания на енергия и да се подготвят техническите задания и документация за тръжните процедури по изпълнение на инвестиционната програма.

С цел устойчивото управление на мерките от инвестиционната програма се планира въвеждането на Централизирана система за активно енергийно управление (ЦСАЕУ). Тази система ще служи да се наблюдава, управлява, предвижда и планира активното енергийно потребление на общинско ниво. Това ще доведе до допълнителни възможности за енергийна ефективност в дългосрочен план. Техническата помощ от „ELENA“ ще позволи да се подготвят и осъществят необходимите тръжни процедури за изпълнението на тази част от проекта.

Благодарение на финансовия инструмент „ELENA“, общината ще създаде положителен пример за другите общини от България, района и Европа за нуждата и ползите от реализацията на интегрирани планове за енергийна ефективност.