Проект Елви

Проект Елви

Проект Елви

Проект Елви, село Велковци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 500 kW. В проекта ще се оползотворяват собствените отпадъци: кравешки тор, суроватка, царевичен силаж, фуражни остатъци и слама. Произведения биогаз – 2 176 447 куб. метра на година, ще се използва за комбинирано производство на 499 kW на час електрическа енергия, 507 kW на час топлинна енергия – топла вода на 90 градуса за технологични нужди на мандрата, като част от биогаза ще се използва директно за производството на пара за стерилизиране на млякото замествайки използваното до момента гориво. Крайният продукт от преработката на собствените органични отпадъци под формата на течен биотор ще се използва за наторяване на собствените насаждения с царева за силаж.