Проект Чайка

Проект Чайка

Проект Чайка

Проект Чайка Варна – цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа в непосредствена близост до главните консуматори на пара. Реализацията на проекта доведе до 48 % спестявания от разходите на пара. Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.