Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Балканика енерджи АД е изпълнител на договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация: „Оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „Чайка“ АД – гр. Варна.