Биогаз и биомаса

Инсталациите за ефективно производство на зелена енергия чрез биологично или термично разграждане на биомаса, дават възможност за покриване на енергийните нужди на собственото производство, чрез едновременно производство на електрическа енергия, топлинна енергия, студ или пара.

Тези инсталации позволяват обезвреждането на собствените органични отпадъци – отпадна биомаса, постигането на действащите емисионни норми за замърсяване на околната среда, като същевременно правят потребителя енергийно независим, благодарение на енергията от собствени отпадъци.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти