Професионален мониторинг и анализ на енергийно потребление

На базата на дългогодишният си опит, кадровата и техническа обезпеченост, Балканика Енергджи АД предлага:

  • Измерване в реално време консумацията на енергия (електрическа и/или топлинна – пара, топла вода или студ) в различни точки в производственото предприятие.
  • Изготвяне на агрегатни енергийни баланси (товарови графици) по производствени процеси и консуматори.
  • Детайлно анализиране на енергийното потребление по процеси и консуматори.
  • Изготвяне на предложения за модернизация с цел намаляване на енергийната консумация и разходите за енергия, както и оценка на рентабилността на инвестициите – анализ на разходи и ползи (спестявания).

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти