Eco-innovation

Eco-innovation

Eco-innovation

Европейска хранителна-пазарна верига с нулеви емисии, чрез създаването на пазарно възпроизведими мини анаеробни дижестионни компостни системи за валоризация на хранителния отпадък

Специфични цели:

Централните пазари са главен компонент от системата за градска храна на европейските градове и ето защо проектът Чист Хранителен Пазар е решение с нулеви въглеродни емисии с висока пазарна репликация / повтаряемост, който се състои от набор природосъобразни технологии, с цел да се намали обема на органичния боклук от хранителните пазари. Проектът цели да покажи техническата и икономическа жизнеспособност на внедрени децентрализирани и компактни мини анаеробни дижестионни компостни системи във хранителните пазари.

За да преодолее бариерите в управлението на отпадъци, пред които са изправени редица европейски градове, този проект анализира и оптимизира редица компактни технологии като изгражда умна система за управление на отпадъците в пространството на хранителните пазари, където мини анаеробните дижестионни станции биха могли да служат като мини-централизирани ядра на вътрешната мрежа за управление на отпадъците за преработка на органичния отпадък от хранителните пазари и също на други бенефициенти, намиращи се близо до супермаркета.

Описание на предложеното решение:

Консорциумът ще анализира настоящото управление на органични отпадъци в пет избрани държави в Европа. Нови оперативни и логистични модели на хранителен отпадък в Европейския пазар на храна ще бъде разработена за да улесни интеграцията на компактните мини анаеробни дижестионни компостни системи. В същото време ще се оценяват финансовите, правни и технически рискове от имплементацията на децентрализираните и компактни мини анаеробни дижестионни компостни системи. Тази оценка ще помогне да се идентифицират истинските бариери за навлизане на пазара, и ще ни даде основата за изграждане на пазарно решение като се премахнат бариерите за пазарно проникване.
Мини анаеробна дижестионна компостна система ще бъде инсталирана в един централен пазар в Кастелон (Испания) като се вземат предвид изискванията към демо обект. Представянето на инсталацията ще се наблюдава и сравнява с други практики за управление на отпадъка, което ще позволи на консорциума да даде цялостна оценка с акуратна информация. Тази част от проекта ще ни помогне не само да оптимизираме и променим съществуващата технология за създаване на пазарно възпроизведимо решение, но също е и много важно за оценяването на влиянието върху околната среда на крайното решение.

Изходни данни и резултати:

Главният очакван резултат е нова умна нула-емисионна система за управление на хранителния отпадък, създадена главно за хранителните централни магазини, която ще бъде алтернатива на традиционните пътища, които просто събират и разтоварват отпадъци директно на сметищата, или по-добро решение в сравнение с обработката на органичния отпадък в централизираните анаеробни дижестионни инсталации.