Биогаз и биомаса

Инсталациите за ефективно производство на зелена енергия чрез биологично или термично разграждане на биомаса, дават възможност за покриване на енергийните нужди на собственото производство, чрез едновременно производство на електрическа енергия, топлинна енергия, студ или пара.

Тези инсталации позволяват обезвреждането на собствените органични отпадъци – отпадна биомаса, постигането на действащите емисионни норми за замърсяване на околната среда, като същевременно правят потребителя енергийно независим, благодарение на енергията от собствени отпадъци.