Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД е Бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.089-4608-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Главната цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Началната дата на изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.089-4608-C01 е 21.03.2022 г. Крайната дата на изпълнение на проекта е 21.06.2022 г.
Общата стойност на безвъзмездното финансиране по проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
Крайният резултат от изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.089-4608-C01 е осигурен оперативен капитал за БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.