Суха метанизация

Изпълнение на проекти “ДО КЛЮЧ” – проектиране, доставка, изграждане, супервизия, въвеждане в експлоатация и поддръжка на инсталации за производство на биогаз и след това на зелена енергия под формата на биометан, биогориво за транспорта, електрически ток, топла вода, студ или пара, от невтечняема, суха биомаса. Възможна биомаса за преработка (входящи суровини): органична, предварително сепарирана част от твърдите битови отпадъци (ТБО), цели свежи стебла на зелени растения – треви, царевичак и др. След процеса на анаеробно (безкислородно) разграждане на биомасата – остатъчния материал – суха маса, съдържаща азотни, фосфорни и калиеви съединения (NPK), фибри и фини инертни материали, може да се използва за озеленяване или рекултивация. Конструкцията на биогаз централите е опростена – кубични бетонни клетки с херметични врати, без движещи се механизми и сложно оборудване.

Основните предимства на биогаз инсталациите за суха метанизация са:

  • Проектите са базирани на немския дългогодишен опит и знания – изградени и работещи повече от 400 биогаз инсталации за суха метанизация в редица европейски градове през последните 25 години.
  • Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност, благодарение на което можем да предложим гаранция за работоспособност от 8 години.
  • Биогаз централите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление, следствие на което тяхната работа е напълно автоматизирана и контролирана от немски специалисти, с гарантирана максимална производителност и безаварийна експлоатация.
  • С използването на най-добрият немски опит и технологии, ние гарантираме с до 20% по-висок добив на биогаз (биометан), съответно по-голямо количество на произведената енергия от всеки тон входни суровини.
  • Вследствие на високата производителност и надеждност, нашите биогаз инсталации за суха метанизация са с най-кратки срокове на възвращаемост на разходите за изграждане.
  • Биогазът се пречиства и се инжектира в мрежата или се изгаря в когенератор.