Monthly Archives: август 2022

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД е Бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.089-4608-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и...

Read more