Author page: admin

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД е Бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.089-4608-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и...

Read more

ENSNARE

ENSNARE

„Балканика Енерджи“ АД е един от участниците в европейския проект ENSNARE. ENSNARE – ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation. Като цяло приносът на проекта ENSNARE е да осигури системна методология, съчетаваща продукти...

Read more

Проект Heat4Cool

Проект Heat4Cool

Необходими са иновативни и достъпни технологични решения, както на ниво сграда, така и в по-големи мащаби (на ниво квартал/район), за да се извърши замяна на съществуващите системи за отопление и охлаждане с нови, енергийно ефективни такива...

Read more

Проект Елви

Проект Елви

Проект Елви, село Велковци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 500 kW. В проекта ще се оползотворяват собствените отпадъци: кравешки тор, суроватка, царевичен силаж, фуражни...

Read more

Проект Рупци

Проект Рупци

Проект Рупци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 1500 kW. В проекта ще се оползотворява кравешки тор и царевичен силаж, за производство на електроенергия и отопление. Очакваният...

Read more

Проект Хисаря

Проект Хисаря

Проект Хисаря – предпроектно проучване, техническо проектиране, работно проектиране и изготвяне на бизнес план и оперативна стратегия по проект за „Изграждане и въвеждане в експлоатация на електрическа централа за производство на енергия до 1500...

Read more

orbEET – Horizon2020

orbEET – Horizon2020

Проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices -OrbEEt по Европейска програма Horizon2020 „Балканика Енерджи“ АД изпълни проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient...

Read more

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Балканика енерджи АД е изпълнител на договор за...

Read more

Eco-innovation

Eco-innovation

Европейска хранителна-пазарна верига с нулеви емисии, чрез създаването на пазарно възпроизведими мини анаеробни дижестионни компостни системи за валоризация на хранителния отпадък Специфични цели: Централните пазари са главен компонент от...

Read more

Проект Медика

Проект Медика

Проект Медика Сандански – цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа. Проекта включва изграждане на две нови парокотелни помещения в максимална близост до производствените помещения. Срок за...

Read more

Интелигентна енергия – ЕК

Интелигентна енергия – ЕК

Проектът „PEACE” („Pernik Energy efficiency Action for Concerned Environment”) от финансовия инструмент „ELENA” за техническа помощ под програма „Интелигентна Енергия Европа”, в ролята си на интегриран план за интелигентно управление на...

Read more

Проект Брезник

Проект Брезник

Проект Брезник е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 1487 kW. В проекта ще се оползотворява два вида кравешки тор – течна и от постеля и царевичен силаж. Очакваният капацитет ще...

Read more